Choď na obsah Choď na menu
 


Dudince

13. 11. 2009

 

 

            Dudince

 

Pôvod názvu obce:Dudince sa prvý raz spomínajú v roku 1284 pod

menom „Dyud„. Dnešné mesto vzniklo zo starých

obcí Dudiniec a Meroviec, ktoré sa pri územnej

reorganizácii roku 1960 spojili v jednu obec

Dudince.

 

Primátor: Ing. Štefan Pokľuda Obrázok

 

Rieka: Štiavnica

 

Nadmorská výška: 140 m.n m.

 

Kraj: Banskobystrický

 

Okres: Krupinský

 

Podnebie: Podnebím patria medzi oblasti s typickou nížnoteplou

klímou.

 

Zvlášnosti miestneho podnebia: Majú najviac slnečných    

dní v roku v                                     Obrázok

Slovenskej republike a podľa

švajčiarskej klasifikácie majú

sedatívnu, utišujúcu klímu.

Obľúbené sú aj kvôli tejto

skutočnosti.

Klimatické pomery:
Dudince patria medzi kúpele s najteplejšou klímou ležiace v nížinnom pásme do 400 m nad morom s mimoriadne priaznivými klimatickými podmienkami na záveternej strane hôr, ktorá zaisťuje veľkú slnečnosť, malú oblačnosť a malú frekvenciu zrážok.
Priemerná ročná teplota za roky 1967 – 1991 bola 9,1°C.
Letné obdobie s priemernými dennými teplotami nad 15°C trvá od 15.mája do 15.septembra, t.j. 124 dní.
Jesenné obdobie s teplotami 15 – 5°C od 16.septembra do 19.novembra, t.j. 60 dní.
Zimné obdobie s teplotami pod 5°C od 15. novembra do 17.marca, t.j. 123 dní.
Optimálna vlhkosť vzduchu je okolo 80%, pričom najvyššia je v decembri 87,6% a minimálna v apríli 66%. V suchých dňoch klesne aj pod 50%.

Dudince sú významnou archeologickou lokalitou, kde rôzne nálezy od neolitu, cez mladšiu dobu kamennú, slovanské a veľkomoravské obdobie z 9. až 11. storočia svedčia o ich trvalom a historickom osídlení.

 

 

Nálezy kostí mamuta, pratura, nosorožca, soba a zubra svedčia o tom, že tunajšie pramene vyhľadávala už pleistocénna zverina.

 

Kostrové hroby svedčia o obývaní miesta človeka už v rokoch 4000 až 5000 pred n.l.

 

Obrázok

Dudince sa často spomínajú aj v súvislosti s tzv. rímskými kúpeľami, ktorých názov sa odvodzuje od nálezov rímskej keramiky a mincí z obdobia cisára NERA a cisára ANTÓNIA PIA v okolí Dudiniec.

 

Rímske kúpele alebo močidlá

 

 

Najrozsiahlejšia travertínová terasa s výškou cca 1 m nad okolitý terén, ktorá vznikla spojením viacerých kôp.jedno z výverových miest sa zachovalo.zaujímavosťou je 32 umelo vytesaných bazénikov, ktoré údajne vyhĺbili rímsky vojaci.vyššie položené bazény vraj patrili velitelom a spodnejšie mužstvu.tieto „kúpele v prírode“ sa využívali ako ľudové.okrem toho v bazénoch močili konope.až do roku 1958 bol prítok minerálnej vody činný.odvtedy útvar zvetráva a zarastá vegetáciou.aj takvšak púta svojou mohutnosťou.

Obrázok

 

Travertínové útvary v dudinciach sú chráneneé od roku 1964.travertíny sú mladé usadeniny uhličnanu vápenatého (CaCO3),ktoré vznikli vyzrážaním min.vody

 

Odborné analýzy túto vodu charakterizujú ako „prírodnú liečivú vysoko Obrázok mineralizovanú vodu, uhličitú, sulfánová ,hydrogénuhličitanovo-chloridovú, sodno-vápennatú, sulfidickú, so oda podobného zloženia údajne nachádza už iba v Japonsku a v známych francúzskych kúpeľoch Vichy. Toto vzácne zloženie jej umožňuje liečiť ochorenia pohybového aparátu, srdcovo-cievneho systému, nervového systému či profesionálneho preťaženia nielen pre jednotlivo sa vyskytujúce

 

 

POVESŤ O VÍLE DUDILE.

Obrázok

Keď na územie dnešného Slovenska prišli v 2. storočí pred Kristom Rimania, časť z nich sa utáborila asi 2 km južne od Dudiniec.Jednej noci postretlo pokojný tábor náhle neštastie - bez stopy sa stratil 12-ročný syn rímskeho vojvodcu.Po márnom hľadaní ho otec napokon našiel ležať bez známok života na brehu jazierka.Zdalo sa, že chlapcovi užniet pomoci, no napokn prišla zúfalému otcovi na pomoc dobrá víla menom Dudila.Čarovná bytosť premenila svojím dotykom otrávenú vodu na priezračnú a životodarnú, pokropila ňou chlapcovu tvár a vrátila mu život.Na pamiatku tejto udalosti ponechala víla tejto vode jej liečivú moc.

 

Spojenia:

Železničné spojenie: železničná stanica v Dudinciach alebo v Leviciach (26km), alebo stanica vo Zvolene (36km).

Autobusové spojenie: Autobusový stanica Dudince

Letecké spojenie: Videň (220km), Budapešť (80km), Bratislava (160km), Piešťany (130km), Sliač (58km),

Je možnosť zabezpečiť na požiadanie transfer-dovoz našim osobným autom do Vášho zariadenia od týchto uvedených spojovacích uzlov.

 

 

Obyvateľstvo :

Na základe sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001
Počet obyvateľov :Muži : 704
                                Ženy : 796
                               Spolu : 1 500
Podľa národnosti :Slovenské : 1 435
                               Maďarské : 53
                               Rómske : 3
                              České : 2
                              Nezistené : 1
Podľa náboženského vyznania : rímsko-katolícke : 835
                                                      Evanjelické a.v. : 433
                                                      Iné a nezistené : 63
                                                      Bez vyznania : 169
Domy : 273
Byty : 591

 

História:

Osídlenie siaha do staršej doby kamennej (4000 rokov p.n.l.). Bohatý materiál poskytlo nálezisko Zadorová, kde sa v minulosti nachádzali staré Dudince. Pri stavbe cesty zo železničnej stanice do obce našli materiál, pochádzajúci z rokov 700 p.n. l. V rokoch 1956-1958 tu našli hroby skrčencov z neskorej doby kamennej. Zo slovanského osídlenia našli keramiku zdobenú vlnovkami, ktorá pochádza z 8. – 10. st
Najstaršia zachovaná písomná zmienka o Dudinciach pochádza z roku 1284 od zemana Štefana, kráľovského posla.
Prví spomínaní majitelia Dudiniec Koháryovci, neskôr Coburgovci, venovali dudinskej vode len veľmi málo pozornosti. Roku 1715 mala usadlosť 9 poddanských domácností, r. 1828 žilo v 19 domoch 112 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V roku 1755 ich vlastnili Földváryovci, v 18. stor. Szülyovci, neskôr Zmeškalovci, Fülüpovci a Migaziovci. Ďalší majiteľ, gróf Oberndorf, dal v roku 1900 na Merovskom kameni postaviť nekrytý bazén pre svoju rodinu. Potom kúpele vlastnil Köhner, ktorý ich prenajal Hornovi. Do roku 1945 boli vo vlastníctve lekára dr. Weinbergra. Po prvej svetovej vojne postavili v Dudinciach bazén a šesť kabín. Ľudia zo širokého okolia, trpiaci reumou, chorobami kože, srdca, ciev, nervov, ba i očí, využívali dudinskú vodu na kúpanie v malých jazierkach okolo prameňov. Minerálnu vodu plnili do fliaš a na furmanských vozoch rozvážali po celom Rakúsko – Uhorsku. Okrem iného sa lodnou dopravou z Komárna rozvážala aj do iných svetadielov.
Roku 1960 obec Merovce bola zlúčená s Dudincami. Roku 1869 žilo v Dudinciach len 279 obyvateľov, r.1890-321, r.1910-306, r.1921-319, r.1950-361 , r.1970-861, r.1991- 1 530 a v roku 1995 až 1 608.
Od druhej polovice 19.stor. sa začali pramene využívať na liečebné účely, nevybudovali sa však žiadne zariadenia.
Až po roku 1960 sa začalo s výstavbou moderných a veľkých kúpeľných domov, ako sú: 1962 – RUBÍN
1970 - KRYŠTÁL
1978 - SMARAGD
1986 - DIAMANT
Následne sa začali stavať podnikové rekreačné zariadenia, ako sú TEHLIAR, dnes JANTÁR, BUČINÁR, POĽNOHOSPODÁR, HVIEZDA, PRAMEŇ, MINERÁL, ako aj množstvo menších objektov , ktoré vytvorili veľa voľných pracovných miest a do Dudiniec začalo prichádzať veľa odborne fundovaných ľudí.

 

 

Tento nárast obyvateľstva migráciou si vynútil výstavbu nových bytov a rodinných domov, rozvoj obchodov a služieb pre občanov, ale aj pre kúpeľných hostí.
Dudince získali štatút kúpeľného mesta 11.mája 1983 a na základe uznesenia vlády SR zo dňa 30.novembra 1988 sa stali mestom s účinnosťou od 1.1.1989.

 

Spoločenské organizácie :
Spolky

1. Telovýchovná jednota
2. Jednota dôchodcov
3. Zväz protifašistických bojovníkov
4. Dobrovoľný hasičský zbor
Ubytovacie možnosti :
Počet lôžok : 1 722
V kúpeľných zariadeniach : 774
V rekreačných zariadeniach : 948

Významné podujatia v roku :
Podujatia:
Stolnotenisový turnaj o „Pohár primátora mesta“
Dudinská päťdesiatka – Meeting EAA, preteky v športovej chôdzi
Disciplíny : 50 km a 20 km muži, 20 km ženy, mládežnícke disciplíny
Futbalový turnaj – konaný v auguste za účasti štyroch družstiev
Hasičské preteky o pohár primátora mesta – mesiac september

Country festival – mesiac september

Výstava psov-nemeckých ovčiakov-HŠV
Pravidelné oslavy ukončenia vojny, SNP, oslobodenie obce
Deň detí a oslavy Mikuláša spojené s mikulášskym punčom a ohňostrojom
Jednotlivé kúpeľné organizácie a ostatné rekreačné zariadenia poriadajú niekoľkokrát v týždni rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, veľakrát na vysokej profesionálnej úrovni. O týchto podujatiach (vrátane premietania filmov) sú občania a návštevníci informovaný aj prostredníctvom mestského rozhlasu a televíznym kábelovým kanálom.


 Zdroj MIAM.ETSRANKY.SK            

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.